Zapytanie ofertowe Rejestracja: 535 266 264
img
Zapytanie ofertowe
JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” o nr RPWP.01.05.02-30-0684/15. Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych przy równoczesnym wprowadzeniu do oferty innowacyjnych usług należących do inteligentnych specjalizacji „Nowoczesne technologie medyczne”, innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych.
Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 1 187 241,90 zł.
Wnioskodawca uzyskał wsparcie w postaci dofinansowania w kwocie 1 187 241,90 zł
Wkład funduszy unijnych w projekt wynosi 534 258,85 zł
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015

NA FOTELE DENTYSTYCZNE

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na FOTELE DENTYSTYCZNE – 4 szt.
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 01/2015 – opis foteli dentystycznych”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 01/2015-fotele dentystyczne”
Terminy składania ofert: 10 grudnia – 18 grudnia 2015 r.
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2015
Forumarz ofertowy nr 1/2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2015

 
Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 18 grudnia 2015 r. w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Foteli dentystycznych (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2015) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:
STERN WEBER POLSKA Krzysztof Błażejczyk
03-982 Warszawa, Kosmatki 26
NIP:    113-008-75-37
 

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.
 
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2015
Protokół z wyboru ofert nr 1/2015
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016

NA FOTEL STOMATOLOGICZNY

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na FOTEL STOMATOLOGICZNY
 
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 01/2016 – opis fotela stomatologicznego”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 01/2016-fotel stomatologiczny”
 
Terminy składania ofert: 15 luty – 22 luty 2016 r.
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Formularz ofertowy nr 1/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2016

 
Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 22 lutego 2016 r. w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Fotela stomatologicznego (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:
STERN WEBER POLSKA Krzysztof Błażejczyk
03-982 Warszawa, Kosmatki 26
NIP:    113-008-75-37
 

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2016

Protokół z wyboru ofert nr 1/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016

NA ZAKUP KOMPUTERÓW – 6 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP KOMPUTERÓW – 6 SZT.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 2/2016 – komputery – 6 szt.”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 2/2016 - komputery – 6 szt.”

Terminy składania ofert: 14 marca – 21 marca 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Formularz ofertowy nr 2/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 21 marca 2016 r. w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Komputerów – 6 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

KOMPUTRONIK S. A.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań
NIP: 972-09-02-729

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2016

Protokól z wyboru ofert nr 2/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

NA ZAKUP MIKROSKOPU – 1 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP MIKROSKOPU – 1 SZT.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 3/2016 – mikroskop – 1 szt.”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 3/2016 – mikroskop – 1 szt.”

Terminy składania ofert: 14 marca – 21 marca 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Formularz ofertowy nr 3/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 21 marca 2016 r. w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Mikroskopu – 1 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 3/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

STERN WEBER POLSKA Krzysztof Błażejczyk

03-982 Warszawa, Kosmatki 26

NIP:    113-008-75-37

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2016

Protokól z wyboru ofert nr 3/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016

NA ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO – 1 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO – 1 SZT.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 4/2016 – tomograf komputerowy”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 4/2016-tomograf komputerowy”

Terminy składania ofert: 14 marca – 21 marca 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

Formularz ofertowy nr 4/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 21 marca 2016 r. w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – tomografu komputerowego – 1 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 4/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

AMADAR SP. Z O. O.

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14, 00-050 WARSZAWA

NIP: 534-14-02-446

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2016

Protokół z wyboru ofert nr 4/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2016

NA ZAKUP APARATU DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WRAZ Z SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP APARATU DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WRAZ Z SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ – 1 SZT.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 5/2016 – aparat do zdjęć wewnątrzustnych wraz z systemem radiografii cyfrowej – 1 szt.”

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 5/2016 – aparat do zdjęć wewnątrzustnych wraz z systemem radiografii cyfrowej – 1 szt.”

Terminy składania ofert: 31 marca – 07 kwietnia 2016 r.

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 5/2016

Formularz ofertowy nr 5/2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 07 kwietnia 2016 r. w imieniu JAKUB KWIATEKINDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – aparat do zdjęć wewnątrzustnych wraz z systemem radiografii cyfrowej – 1 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 5/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Optident Małgorzata Foubert Dariusz Stój Spółka jawna

Ul. Jeździecka 12 53-032 Wrocław

NIP:    897-16-15-843

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2016

Protokól z wyboru ofert nr 5/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2016

NA FOTEL STOMATOLOGICZNY – 2 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na FOTEL STOMATOLOGICZNY  – 2 SZT.
 
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 06/2016 – opis foteli stomatologicznych – 2 szt.”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 06/2016-fotele stomatologiczne – 2 szt.”
 
Terminy składania ofert: 23 maja – 30 maja 2016 r.
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
Zapytanie ofertowe nr 6/2016
Formularz ofertowy nr 6/2016
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/2016

 
Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 25 maja 2016 r. w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Foteli dentystycznych – 2 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 6/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:
STERN WEBER POLSKA Krzysztof Błażejczyk
03-982 Warszawa, Kosmatki 26
NIP:    113-008-75-37
 

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.
 
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 6/2016
Protokół z wyboru ofert nr 6/2016
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

NA ZAKUP KOMPUTERÓW – 2 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP KOMPUTERÓW – 2 SZT.
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 1/2017 – komputery – 2 szt.”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 1/2017 - komputery – 2 szt.”
Terminy składania ofert: 20 kwietnia – 27 kwietnia 2017 r.
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Formularz ofertowy nr 1/2017
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

 
Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 27 kwietnia 2017 r., do godz. 23:59 w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Komputerów – 2 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:
 
Komputronik Biznes Sp. z o. o.
ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
NIP: 895-17-44-69

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.
 
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2017
Protokół z wyboru ofert nr 1/2017
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

NA ZAKUP SYSTEMU

PROTETYCZNEGO – 1 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP SYSTEMU PROTETYCZNEGO – 1 SZT.
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 2/2017 – system protetyczny - 1 szt.”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 2/2017 - system protetyczny – 1 szt.”
Terminy składania ofert: 5 lipca – 12 lipca 2017 r., godzina 23:59
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
Zapytanie ofertowe nr 2/2017
Formularz ofertowy nr 2/2017
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/2017

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 12 lipca 2017 r., dgodz. 23:59 w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – System protetyczny – 1 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

AMADAR Sp. z o. o. 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

NIP: 534-14-02-446

 
 


Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

NA ZAKUP SPRZĘTU – RADIOGRAFIA CYFROWA– 1 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP SPRZĘTU – RADIOGRAFIA CYFROWA – 1 SZT.
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 3/2017 – radiografia cyfrowa - 1 szt.”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 3/2017 – radiografia cyfrowa – 1 szt.”
Terminy składania ofert: 5 lipca – 12 lipca 2017 r., godzina 23:59
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/2017
 

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 12 lipca 2017 r., dgodz. 23:59 w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia- Radiografia cyfrowa - 1 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 3/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

 

OPTIDENT Spółka Jawna Małgorzata Foubert, Dariusz Stój 

ul. Jeździecka 12, 53-032 Wrocław

NIP: 897-16-15-843

 


Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

NA ZAKUP SPRZĘTU – APARAT RTG– 1 SZT.

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP SPRZĘTU – APARAT RTG – 1 SZT.
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 4/2017 – aparat RTG - 1 szt.”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 4/2017 – aparat RTG – 1 szt.”
Terminy składania ofert: 5 lipca – 12 lipca 2017 r.,godzina 23:59
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
Zapytanie ofertowe nr 4/2017
Formularz ofertowy nr 4/2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/2017

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 12 lipca 2017 r., dgodz. 23:59 w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Aparat RTG – 1 szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 4/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

 

OPTIDENT Spółka Jawna Małgorzata Foubert, Dariusz Stój

ul. Jeździecka 12, 53-032 Wrocław

NIP: 897-16-15-843

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 4/2017
Protokół z wyboru ofert nr 4/2017
 

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

NA ZAKUP SPRZĘTU – LUPY STOMATOLOGICZNE– 1 KOMPLET

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA zaprasza do składania ofert na ZAKUP SPRZĘTU – LUPY STOMATOLOGICZNE – 1 KOMPLET.
Szczegóły zapytania w załączonym pliku „Zapytanie ofertowe 5/2017 – lupy stomatologiczne - 1 komplet”
Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania „Formularz ofertowy 5/2017 – lupy stomatologiczne – 1 komplet”                      
Terminy składania ofert: 5 lipca – 12 lipca 2017 r., godzina 23:59
Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.
 
 
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/2017


Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 12 lipca 2017 r., dgodz. 23:59 w imieniu JAKUB KWIATEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Lupy stomatologiczne – 1 komplet (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 5/2017) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

 

STERN WEBER POLSKA Krzysztof Błażejczyk

ul. Kosmatki 26, 03-982 Warszawa

NIP: 113-008-75-37

 


Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.

 
 
img
imgimgimgimgimgimg
Stom. zachowawcza Bezpłatny przegląd Wypełnienia (plomba) Leczenie kanałowe Lecz. pod mikroskopem Włókna szklane Wybielanie Pełna oferta
Chirurgia stomat. Usunięcie zęba Usunięcie zęba mądrości Zabiegi w sedacji Zabiegi w narkozie Implanty Pełna oferta
Stom. Dziecięca Wizyta adaptacyjna Kolorowe wypełnienia Lakierowanie Lakowane Pełna oferta
Ortodoncja Konsultacja Aparaty stałe Aparaty ruchome Retencja Wizyty kontrolne Pełna oferta
Protetyka Odbudowa zęba Korony porcelanowe Mosty porcelanowe Licówki Protezy Pełna oferta
Periodontologia Konsultacja Paradontoza Kiretaż Zanik dziąseł Pełna oferta
Zapytanie ofertowe - zobacz szczegóły